Milsing EU projekt

Opći uvjeti korištenja Moj Milsing web platforme

Ovi opći uvjeti reguliraju sva prava i obveze društva Milsing d.o.o., Velika cesta 99, Zagreb, OIB 02914711498 (dalje: Društvo) u pogledu korištenja ovih internet stranica i svih aplikacija koje su objavljene na ovim internet stranicama, Moj Milsing web platforma. Svaki korisnik usluga Društva treba se upoznati sa svim odredbama općih uvjeta u cilju zaštite vlastitih interesa prilikom korištenja ovih internet stranica i svih aplikacija koje su na njima objavljene. Svako korištenje Moj Milsing web platforme (u daljnjem tekstu Platforma) podliježe niže navedenim uvjetima.

Članak 1.

Opće odredbe

Ovi opći uvjeti propisuju (i) uvjete i način korištenja Platforme te (ii) prava i obveze Korisnika u svezi s korištenjem Platforme.

Članak 2.

Pravo pristupa i korištenje te ograničenje u pristupu i korištenju Platforme

2.1. Pravo pristupa i korištenja Platforme imaju zdravstveni radnici koji su sukladno propisima Republike Hrvatske ovlašteni obavljati i baviti se farmaceutskom ili ljekarničkom djelatnošću (dalje: Korisnici).

2.2. Društvo ima diskrecijsko pravo, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke (i) odbiti zahtjev Korisnika za prijavu u Platformu te (ii) odbiti prijavu Korisnika za korištenje bilo koje (a) usluge koja se nudi na Platformi ili (b) Internet aplikacije kada je prijava preduvjet korištenja usluge, odnosno Platforme.

2.3. Društvo može u svakom trenutku, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, onemogućiti ili ograničiti (u cijelosti ili djelomično) Korisniku pristup i/ili korištenje Platforme.

U tom slučaju, Društvo neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu niti za bilo kakvu drugu vrstu izravnog ili neizravnog gubitka (npr. gubitak dobiti, gubitak određenog klijenta ili tržišta, narušavanje reputacije, gubitak poslovne mogućnosti) koji bi nastupio ili mogao nastupiti  Korisniku zbog nemogućnosti pristupa i/ili korištenja (u cijelosti ili djelomično) Platforme.

Članak 3.

Način korištenja Platforme

3.1. Korisnik se obvezuje da će Platformu koristiti isključivo i jedino u skladu s uvjetima i odredbama ovih općih uvjeta.

3.2. Korisnik Platforme se obvezuje da neće ni izravno niti neizravno (i to neovisno o tehničkom, tehničko-tehnološkom, elektroničkom ili kakvom drugom načinu ili sredstvu) (i) mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Platformu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) (ii) izvoditi bilo kakvu drugu nedopuštenu radnju u odnosu na Platformu ili njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) i/ili koristiti podatke s Platforme za nezakonito, zavaravajuće, zlonamjerno ili diskriminatorno ponašanje, (iii) onemogućiti pristup i/ili korištenje Platforme ili njezinog dijela (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) drugim Korisnicima Platforme ili (iv) neovlašteno kopirati, umnožavati, distribuirati ili prikazivati Platformu ili bilo koji njezin dio (sadržajni, grafički, tehnički, tehničko-tehnološki, elektronički ili kakav drugi (strukturalni ili ne) dio za svoje ili tuđe potrebe ili za prodaju ili bilo kakvo drugo raspolaganje, (v) neće izravno ili neizravno omogućiti bilo kojim trećim osobama ili trećim osobama koji nisu ljekarnici pristup Platformi ili korištenje iste te (vi) za potrebe pristupa Platformi neće koristiti više od jednog korisničkog računa (jednog korisničkog imena).

Članak 4.

Podaci koje ustupa Korisnik Platforme

4.1. Korisnik je dužan podatke potrebne za korištenje Platforme unijeti točno i u cijelosti (dalje: Korisnički podaci).

4.2. Korisnik je odgovoran za točnost, potpunost i istinitost svih podataka koje unosi u Platformu ili radi njezinog korištenja.

4.3. Korisnik je dužan Korisničke podatke čuvati kao povjerljive podatke.

Članak 5.

Registracija korisnika Platforme

5.1. Korisnik Platforme će prilikom inicijalne prijave u sustav zaprimiti računalno generirane Korisničke podatke koje će isključivo on znati i koji služe isključivo za korištenje Platforme i s tim u vezi usluga Društva te za pristup pojedinim personaliziranim sadržajima.

5.2. Ako Korisnik Platforme posumnja u neovlašteno korištenje svojih Korisničkih podataka obvezan je o tome odmah obavijestiti Društvo te promijeniti svoju zaporku.

5.3. Prijavom u Platformu, smatrat će se da je Korisnik pročitao, razumio i prihvatio kao obvezujuće ove opće uvjete, a isto je Korisnik i posebno potvrdio vlastitom radnjom prilikom inicijalne prijave u sustav.

Članak 6.

Uporaba sadržaja Platforme

6.1. Svi sadržaji, materijali, podaci, skripte, cijene te ostale informacije objavljene na Platformi vlasništvo su Društva i smiju se koristiti samo u svrhu za koju su namijenjeni.

6.2. Niti jedan podatak (npr. HTML dokument, multimedijski sadržaj, cijene, podatak) koji se nalazi na Platformi ne smije se mijenjati, kopirati, umnožavati, distribuirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti (u cijelosti ili djelomično i bez obzira na tehnički, tehnološki, elektronički ili kakav drugačiji način korištenja) bez prethodno pisanog odobrenja Društva.

6.3. Pojedini skup podataka (multimedijski sadržaji, podaci, grafička djela, jezična djela, crteži, skice, planovi, itd.) objavljeni na Platformi predstavljaju autorsko djelo. Najstrože je zabranjeno bez prethodno pisanog odobrenja Društva bilo kakvo reproduciranje (u jednom ili više primjeraka, u cijelosti ili u dijelovima, izravno ili neizravno, privremeno ili trajno, bilo kojim sredstvom i u bilo kojem obliku), distribucija (prodaja, iznajmljivanje, ustupanje ili u bilo kojem drugom obliku raspolaganje predmetom autorskog prava), priopćavanje (u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvom) ili prerada bilo kojeg autorskog djela koji je objavljen na Platformi.

6.4. Društvo će uložiti razumne napore da održi Platformu potpuno funkcionalnom i da sve objavljene informacije i sadržaji budu točni, potpuni, precizni i pouzdani. Bez obzira na prethodno navedeno, Društvo neće odgovarati Korisniku za nefunkcionalnost te ne jamči da su internetski resursi (npr. HTML dokumenti, multimedijski sadržaji, cijene, podaci, skripte) koji se nalaze na Platformi su u svakom trenutku u potpunosti točni, cjeloviti, precizni, pouzdani i funkcionalni te s tim u vezi ne preuzima nikakvu odgovornost prema Korisniku.

6.5. Društvo zadržava pravo promjene bilo kojih podataka (npr. HTML dokumenata, multimedijskih sadržaja, cijena, podataka, skripti i ostalih podataka i informacija) koji se nalaze na Platformi.

Članak 7.

Mjerodavno pravo

Ovi opći uvjeti sastavljeni su u skladu s pravom Republike Hrvatske. Na odnose između Društva i Korisnika, a u svezi korištenja Platforme primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Članak 8.

Sporovi

Korisnik i Društvo će svaki spor vezan za ove opće uvjete pokušati riješiti mirnim putem. U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji nastanu iz ili u vezi s ovim općim uvjetima konačno će biti riješeni pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.

Članak 9.

Ostalo

9.1. Društvo će Korisniku učiniti dostupnim na svojoj internetskoj stranici ove opće uvjete (kao i sve naknadne promjene i izmjene). Nadalje, Društvo zadržava pravo izmijeniti i/ili dopuniti ove opće uvjete u bilo kojem trenutku. Sve promjene i/ili dopune ovih Općih uvjeta, kao i konsolidiranu/pročišćenu verziju, učinit će se dostupnima na internetskoj stranici Društva.

9.2. Ako se bilo koja odredba ovih općih uvjeta pokaže nezakonitom ili neprovedivom, ostale odredbe općih uvjeta će u cijelosti ostati na snazi. Ako bi bilo koja odredba ovih općih uvjeta bila proglašena ništetnom, takvu ništetnu odredbu će se odmah zamijeniti novom odredbom koja će biti valjanog oblika i sadržaja i koja će, na pravno valjani način nastojati postići, u mjeri u kojoj je to moguće, svrhu i namjeru ništetne odredbe.

9.3. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.02.2021.

Natural Wealth Biorela Nutripharm Osteo Bi-Flex Mikeda Chocowise Lectranal Juicy Slim TurboLax L direct Nature’s Bounty


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj